انجمن Mail Experts

کاربر admin

عضو به مدت: 2 سال (از تاریخ Sep 20, 2017)
نوع: ادمین سایت
سایر دسترسی ها: Voting posts down
تغییر موضوع همه سوالات
ویرایش همه سوالات
ویرایش همه پاسخ ها
ویرایش همه توضیحات
ویرایش پست ها بصورت مخفی
بستن هر سوال
تعیین جواب هر سوال
مشاهده IP ئست های بی نام
مشاهده رای ها و علامت ها
قبول یا رد پست ها
مخفی کردن یا نمایش پست ها
حذف پست های مخفی شده
مشاهده صفحات کاربران جدید
مشاهده صفحات کاربران خاص
نام کامل:
موقعیت:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های admin

امتیاز: 260 امتیاز (رتبه #8)
سوالات: 0
پاسخ ها: 3
توضیحات: 1
تعداد رای: 1 سوال, 1 جواب
رای داده شده: 2 رای مثبت, 0 رای منفی
رای دریافت شده: 1 رای مثبت, 0 رای منفی

دیوار admin

71 سوال
73 پاسخ
44 نظر
33 کاربر